Responsive image


ฝ่ายความมั่นคง
แนะนำหน่วยงานภายใน
ฝ่ายการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม การควบคุมและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม การพนัน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และกฎหมายอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในความรับผิดชอบของกรมการปกครองหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
(4) การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า และทรัพยากรของชาติอื่นๆ
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการอาสารักษาดินแดน
(7) การดำเนินการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายใน
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานมวลชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองกำลัง ภาคประชาชน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และงานกิจการมวลชนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย
(4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง ปฏิบัติงานด้านสังคมจิตวิทยามวลชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
(5) ดำเนินการเกี่ยวกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกฎหมายว่าด้วยกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(6) ดำเนินการเกี่ยวการควบคุม กำกับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการสื่อสาร
(1) ดำเนินการด้านการสื่อสารตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
(2) กำกับ ดูแลสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองในเขตพื้นที่อำเภอ ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน หรืองานอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายกิจการชายแดน
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ (ยกเว้นการกำหนดสถานะคนต่างด้าว เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย)
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
(6) การดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

บุคลากรฝ่ายความมั่นคง
...
นายวัชระ เทพกัน

นายอำเภอ

...
นายกษิดิ์เดช ปันสม

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

...
นายพลภัทร์ ประภัสระกูล

ปลัดอำเภอ

...
นางสาวพฤกษา เพิ่มการ

เจ้าหน้าที่ปกครอง (ชั่วคราว)

...
สมาชิก(หญิง) ฐิติพร จันคำยา

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

...
นสมาชิก นิรันดร์ เกียงคำมูล

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน