การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ไทยรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 

 
 
 

นายสนุทร บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นางวิลาสินี นวลแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
นายอินเนตร ปันสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

 

 
 

 
 
 
 


 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) [ 15 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) [ 15 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กัน [ 15 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์ [ 15 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย [ 15 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
รายชื่อผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2557 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555 [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
 

 
ความเป็นมาของอาเซียน [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
โครงสร้าง อบต. ตามกฏหมาย [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
วิธีทำความสะอาดจอ LED ให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค [ 07 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
 

 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 2 [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งขุดดิน [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งถมดิน [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การรับชำระภาษีป้าย [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 มิ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
  
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-106050 แฟกซ์ : 053-106050 E-mail : info@banluang.org [Site Admin]
Copyright © 2013 banluang.org All rights reserved. Power by MaeaiComputer