Responsive image


กลุ่มบริหารงานปกครอง
แนะนำหน่วยงานภายใน
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ การจัดทำแผนที่แนวเขต การปกครองจัดทำทะเบียนเกาะและการดูแล รักษา ที่สาธารณประโยชน์ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
(3) สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับ เว้นแต่การดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามที่กฎหมายกำหนด
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวการจดแจ้ง ขออนุมัติ ขออนุญาต เกี่ยวกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจำนำ อาวุธปืน การค้าของเก่าและขายทอดตลาด การพนัน การเรี่ยไรมูลนิธิ สมาคม และกฎหมายอื่นๆในความรับผิดชอบของกรมการปกครองตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มบริหารงานปกครอง
...
นายวัชระ เทพกัน

นายอำเภอ

...
นายกษิดิ์เดช ปันสม

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

...
นายฐิติภัทร บุญแท้

ปลัดอำเภอ

...
นางสาวโชติกา สุขยิ่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง