Responsive image


ฝ่ายการเงินและบัญชี
แนะนำหน่วยงานภายใน
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี การดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี
...
นายวัชระ เทพกัน

นายอำเภอ

...
นายกษิดิ์เดช ปันสม

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

...
นางสาวกนกลักษณ์ เปียสุข

เสมียนตราอำเภอ

...
สมาชิกเอก(หญิง) รวมพร สุขยิ่ง

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

...
นางสาวจุฑามาศ เจนหัด

นักการภารโรง