Responsive image


ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
แนะนำหน่วยงานภายใน
ฝ่ายดำรงธรรม
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนหรือที่ได้รับจากจังหวัดรวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ
(2) ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน
(3) ดำเนินการเกี่ยวศูนย์บริการประชาชน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
มีอำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง และ การเปรียบเทียบปรับคดีอาญาตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่ายทะเบียนและบัตร
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาในอำนาจหน้าที่ ของอำเภอ
(4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากรฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
...
นายวัชระ เทพกัน

นายอำเภอ

...
นายกษิดิ์เดช ปันสม

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

...
นายฐิติภัทร บุญแท้

ปลัดอำเภอ